آتش سوزی واحد مسکونی در سهند هفت مصدوم به جا گذاشت - کاف نیوز