آتش سوزی طبقه آخر ساختمانی در خیابان ولیعصر تبریز - کاف نیوز