آتش سوزی در یک درمانگاه چشم پزشکی در تبریز - کاف نیوز