آتش سوزی در یک باب مغازه‌ در بازار امیر تبریز اطفاء شد - کاف نیوز